VÅRT SÄTT ATT ARBETA

ARBETSMILJÖPOLICY

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs samt kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Genom Lindborgs friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att främja sin egen hälsa. Vi uppfyller den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. Lindborgs utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

MILJÖPOLICY

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt utvärdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda, bland annat genom att påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer. På företaget ser vi miljöförbättrande åtgärder som investeringar. I vårt arbete försöker vi förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör i arbetet, samtidigt som vi ständigt strävar efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget. Målet är också att presentera förslag till lösningar för våra kunder som i tidigt skede prioriterar miljön och miljöpåverkan. 

Vårt miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget.

Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer hjälps vi åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

KVALITETSPOLICY

Lindborgs kvalitetspolicy är att konstruera, utveckla, producera och marknadsföra produkter och tjänster på rätt teknisk nivå till rätt kvalité och konkurrenskraftig pris, samt att leverera produkter i rätt tid och på rätt sätt. Varje anställd ska alltid sträva efter att få rätta kvaliteten på sitt eget arbete utifrån fastställda krav. På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt specifikationer och kontrakt, att göra rätt från början och leverera i rätt tid ska gälla för allt arbete inom företaget. Företagsledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprätthålls och ska stödja alla initiativ att nå uppsatta kvalitetsmål. Vi verkar för att ge berörd personal korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter. Lindborgs vill se till att goda relationer råder mellan företaget, de anställda och deras omgivning, och utifrån detta samtidigt verka för ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga underleverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.